นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมมเข้าค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้โครงงาน (Project Work) สำหรับครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ระหว่างวันที่ 18 &#8

Read more

13 ก.ค. 2563 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา ภูมิสายดร และนางสุธัญญา พันธุ์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา จุดเน้น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 “ห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ” และการใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV ณ โรงเรียนสิงห์สะอาด โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนนาคูณวิทยา โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม และโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายฯ สหัสขันธ์ก้าวหน้า

Read more