การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

Read more

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

Read more